Оригинал (Original)
Автори: Тодоров, Т. С., Христов, М. Х., Хинов, К. Л., Николов, Р. Ф., Савчев, С. П., Янева, С. Ц., Софронов, Я. П., Христова, Л., Николова, П.
Заглавие: Определяне на пиезоелектричното напрежение при мемс с двойно-запъната греда и сплетени електроди
Ключови думи: МЕМС, енерго-добиване, вибрации, пиезоелектричен-преобразува

Абстракт: В статията е разгледан метод за определяне на пиезоелектричното напрежение на микро кинетичен генератор на енергия. Вибриращият елемент е биморфна двойно-запъната греда с пиезоелектрични слоеве. Пиезоелектричното напрежение възниква вследствие на огъващото напрежение на гредата. За да се повиши коефициента на полезно действие са използвани електроди със сплетена структура.

Библиография

  Издание

  Механика на машините, том 4, стр. стр. 100-103, 2012, България, Варна, ISSN 0861-9727
  Autors: Todorov, T. S., Hristov, M. H., Hinov, K. L., Nikolov, R. F., Savchev, S. P., Yaneva, S. C., Sofronov, Y. P., Hristova, L., Nikolova, P.
  Title: Determination of piezoelectric voltage in MEMS with double-beam and braided electrodes
  Keywords: MEMS, energy harvesting, vibration, piezoelectric transducer, piezo-braid

  Abstract: The paper discusses a method for determining the piezoelectric voltage of a micro kinetic energy generator. The vibrating element is a bimorphic double-fixed beam with piezoelectric layers. The piezoelectric voltage arises due to the bending voltage of the beam. Electrodes with a braided structure were used to increase the efficiency.

  References

   Issue

   Mechanics of Machines, vol. 4, pp. 100-103, 2012, Bulgaria, Varna, ISSN 0861-9727

   Вид: публикация в национален форум