Оригинал (Original)
Автори: Стоев, С., Врабевски, Б., Софронов, Я. П., Иванов, Ц. Т.
Заглавие: Параметрична оптимизация на носеща конструкция от следяща система за соларни фотоволтаици
Ключови думи: виртуален прототип, параметрична оптимизация, метод на крайн

Абстракт: Това изследване разглежда подход за параметрична оптимизация на носеща конструкция от следяща система за соларни фотоволтаици. С този подход се цели да се оптимизира конструкцията по отношение на маса и коравина. Това е постигнато като са изследвани два основни аспекта: намаляване на разходите за производство чрез минимализиране на използвания материал; оптимизиране на формата с оглед минимална деформация в структурата при отчитане на всички технологични ограничения както и пълните работни натоварвания.

Библиография

  Издание

  Международна научна конференция МТФ, АМТЕХ, стр. стр. 157-175, 2012, България, ISBN 978-954-438-994-9
  Autors: Stoev, S., Vrabevski, B., Sofronov, Y. P., Ivanov, T. T.
  Title: Parametric optimization of a load-bearing structure from a tracking system for solar photovoltaics,
  Keywords: virtual prototype, parametric optimization, Final elements method FEM, solar photovoltaic

  Abstract: This study considers an approach for parametric optimization of a load-bearing structure by a tracking system for solar photovoltaic. This approach aims to optimize the structure in terms of mass and stiffness. This is achieved by exploring two main aspects: reducing production costs by minimizing the material used; optimization of the shape with a view to minimal deformation in the structure taking into account all technological limitations as well as full workloads.

  References

   Issue

   International Scientific Conference FIT, AMTECH, pp. 157-175, 2012, Bulgaria, ISBN 978-954-438-994-9

   Вид: публикация в международен форум