Оригинал (Original)
Автори: Тодоров, Г. Д., Николов, Н. Л., Романов, Б. Г., Софронов, Я. П.
Заглавие: Микро-формоване
Ключови думи: микро-формоване, технологии за микро-детайли, изработване на

Абстракт: Този материал представя процесите за микро-формоване. Дадено е определение за кои изделия се отнасят процесите и са представени предизвикателствата при получаване на детайли. Разгледани са съвременните методи с техните предимства и недостатъци за получаване на изделия.

Библиография

  Издание

  Двадесета международна научно–техническа конференция „Автоматизация на дискретното производство", брой 4, стр. стр. 204-214, 2011, България, ISBN ISSN 1310-3946
  Autors: T, G. D., N, N. L., R, B. G., S, Y. P.
  Title: Micro-forming
  Keywords: micro-forming, technologies for micro-parts, developing tools for micro-forming

  Abstract: This paper presents the processes of micro-forming. A definition is given to which products the processes aplly to and the challenges in obtaining details are presented. The modern methods with their advantages and disadvantages for obtaining products are also considered.

  References

   Issue

   Twentieth International Scientific and Technical Conference "Automation of Discrete Production, issue 4, pp. 204-214, 2011, Bulgaria, ISBN ISSN 1310-3946

   Вид: публикация в международен форум