Оригинал (Original)
Автори: Тодоров, Г. Д., Николов, Н. Л., Софронов, Я. П., Данаилов, П. К., Габровски, П.Г.
Заглавие: Възможности на лазерната технология за обработване на различни материали от инженерната практика
Ключови думи: микро лазерни технологии

Абстракт: С това изследване се цели да се покажат възможностите на лазерната технология за микро обработване с последващо почистване и понижаване на грапавостта на повърхнини на различни характерни материали от инженерната практика.

Библиография

  Издание

  Сборник доклади на МНК 65 години МТФ, том II, стр. стр. 35-36, 2010, България, Созопол, ISBN 978-954-438-854-6
  Autors: T, G. D., N, N. L., S, Y. P., D, P. K., Gabrovski, P.G.
  Title: Possibilities of laser technology for processing various materials from engineering practice
  Keywords: micro laser technologies

  Abstract: The paper is aimed to experimental study and analysis of the micro milling laser technology capabilities for manufacturing and follow surfaces roughness improvement by cleaning and smoothing. The study was worked out of the cases of different materials popular in engineering practice.

  References

   Issue

   Proceedings of ISC 65 years FIT, vol. II, pp. 35-36, 2010, Bulgaria, Sozopol, ISBN 978-954-438-854-6

   Вид: пленарен доклад в международен форум