Autors: Bogdanov, L. V., Ratcho Ivanov.
Title: Linker Energy Optimizations in Microcontrollers Using the GCC Toolchain: A Case Study
Keywords: embedded systems; energy optimizations; code relocation; linker optimizations; microprocessors

References

    Issue

    XXX International Scientific Conference Electronics - ET2021, 2021, Bulgaria, ISBN 978-1-6654-4518-4

    Вид: публикация в национален форум, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus