Autors: Vacheva, G. I., Hinov, N. L.
Title: Modeling of Resonant LLC Converter for LED Lighting Applications
Keywords: LLC resonant converter , modeling , optimal design , simulat

References

    Issue

    6th Junior Conference on Lighting, Lighting 2021, 2021, Bulgaria, DOI 10.1109/Lighting49406.2021.9599004

    Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus