Оригинал (Original)
Автори: Тодоров, Г. Д., Гаврилов, Т. Ц., Софронов, Я. П., Тодоров, А Т Т.
Заглавие: Оптимизация на себестойността за изработване на персонализирана ендопротеза на CNC обработващ център
Ключови думи: персонализирани импланти, CNC, CAM, ендопротези

Библиография

  Издание

  Сп. „Машиностроене и Електротехника, брой 10, стр. стр. 14-22, 2018, България,
  Autors: T, G. D., G, T. T., S, Y. P., Todorov, A T T.
  Title: COMPARISON OF APPROACHES FOR MACHINING OF PERSONALIZED ENDOPROTHESIS -FERMORAL STEM AT 5-AXIS MILLING MACHINE.
  Keywords: implant, hip, femoral stem, NC program, instrumental path, machining, comparative analysis

  References

   Issue

   Machine Building and Electrical Engineering, issue 10, pp. 14-22, 2018, Bulgaria,

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание