Оригинал (Original)
Автори: Дуракова, А., Владева, Ст., Василева, А. Л., Янакиева, В., Гогова, Цв., Чоролеева, К.
Заглавие: Пилотни физикохимични, микробиологични и In vivo изследвания на сурови бонбони с хинап
Ключови думи: сурови бонбони, диетични храни, пилотно in vivo изследване

Абстракт: В настоящата разработка са съставени рецептури за производство на сурови шоко бонбони и сурови кокосови бонбони от биоактивни натурални съставки: плодове на Хинап (Zizyphus jujuba Mill), бадеми, фурми, кокосово масло, слънчогледови ядки, какао, мака и кокосови стърготини. На готовите продукти са изследвани физикохимични параметри, микробиологична обсемененост и са осъществени пилотни in vivo изследвания с диабетно болни. От физико-химичните анализи и при двата продукта се наблюдава високо процентно съдържание на сухо вещество – 77,30% / 70,81%, въглехидрати – 24,3% / 23,93% и хранителни влакнини – 27,43% / 21,76% отчетени за 100 гр. продукт. Микробиологичните показатели – спори на микроскопични плесенни гъби са в допустимите норми до 1х103 cfu/g, присъствието на Enterobacteriaceae, Escherihia coli, и коагулазоположителни стафилококи е под допустимата норма, Salmonella sp. не се открива, патогенният за човека Bacillus cereus и спорите му, също не са установени. Проведено е пилотно in vi

Библиография

  Издание

  Хранително-вкусова промишленост, том 8, стр. стр. 30-35, 2021, България, София, КООП „ХВП”, ISSN 1311-0179

  Издателските права се държат от КООП „ХВП”

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Durakova, A., Vladeva, St., Vasileva, A. L., Yanakieva, V., Gogova, Tzv., Choroleeva, K.
  Title: Raw candies with natural bioactive ingredients
  Keywords: raw candy, dietetic food, pilot in vivo study

  Abstract: The present research presents formulations for the production of raw chocolate candies and raw coconut candies with natural bioactive components: jujube berries (Zizyphus jujuba Mill), almonds, figs, coconut oil, sunflower seeds, cocoa, maca, and coconut shavings. The ready products were analyzed with respect to their physico-chemical parameters and microbial load. Pilot in vivo studies on diabetics were also conducted. From the physicochemical analyzes of both products there is a high percentage content (in 100 g of product) of dry matter – 77.30%/70.81%, carbohydrates – 24.3%/23.93% and dietary fiber – 27.43%/ 21.76%. The microbiological load, i.e. spores of microscopic fungi, fell within the acceptable range of not more than 1.103 cfu/g, the presence of Enterobacteriaceae, Escherihia coli, and coagulase-positive staphylococci being below the acceptable limit. We did not identify Salmonella sp., the Bacillus cereus pathogen or its spores. We carried out a pilot in vivo study on p

  References

   Issue

   Food processing industry magazine, vol. 8, pp. 30-35, 2021, Bulgaria, Sofia, Publishing house „Hranitelno-vkucova promishlenost”, ISSN 1311-0179

   Copyright КООП „ХВП”

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Web of Science