Оригинал (Original)
Автори: Амбарев, К. М., Николов, В. Н.
Заглавие: СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО ПРИ РАБОТА И ПОСТРОЯВАНЕ НА ИНДИКАТОРНАТА ДИАГРАМА НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ
Ключови думи: : дизелови двигатели, измерване на налягане, индикаторна диагарама

Абстракт: В настоящата статия е описана системата за индициране на дизелов двигател чрез измерване на налягането при неговата работа и компютърната обработка на получените резултати със създадения софтуер в средата MATLAB. Представени са основните технически данни на всеки един от компонентите на системата и са дадени връзките между тях. Извършени са измервания на налягането при работа на дизеловия двигател и са получени индикаторни диаграми.

Библиография

  1. Амбарев К., Николов В., Димитров Е., Панчев С., Ташев А. (2014). Уредба за експериментално изследване на дизелов двигател. Научно списание "Механика на машините", год. XХII, кн. 2, бр. 106, стр. 8-12.
  2. Zaccardi, J., Duval, L., and Pagot, A. (2009). Development of Specific Tools for Analysis and Quantification of Pre-ignition in a Boosted SI Engine. SAE Int. J. Engines 2(1):1587-1600, 2009, doi:10.4271/2009-01-1795.
  3. Yousefi A., Birouk M. (2016). Numerical study of the performance and emissions characteristics of natural gas/diesel dual-fuel engine using direct and indirect injection systems. Proceedings of Combustion Institute - Canadian Section Spring Technical Meeting University of Waterloo, May 10-12.

Издание

Сборник доклади на Шестата международна научна конференция ТЕХСИС 2017, том 1, стр. стр. 269-274, 2017, България, Пловдив, Технически университет - София, филиал Пловдив, ISBN ISSN Online: 2535-0048

Издателските права се държат от Технически университет - София, филиал Пловдив

Autors: Ambarev, K. M., Nikolov, V. N.
Title: SYSTEM FOR MEASURING THE PRESSURE AT WORK AND CONSTRUCTION OF INDICATOR DIAGRAM OF DIESEL ENGINE
Keywords: : diesel engines, pressure measurement, indicator diagrams

Abstract: This article describes the system for indicating of diesel engine by measuring the pressure in its operation and computing the results obtained with the created software in the MATLAB environment. The basic technical data of each of the components of the system are presented and the connections between them are given. Diesel engine pressure measurements have been made and indicator diagrams are obtained.

References

  1. Амбарев К., Николов В., Димитров Е., Панчев С., Ташев А. (2014). Уредба за експериментално изследване на дизелов двигател. Научно списание "Механика на машините", год. XХII, кн. 2, бр. 106, стр. 8-12.
  2. Zaccardi, J., Duval, L., and Pagot, A. (2009). Development of Specific Tools for Analysis and Quantification of Pre-ignition in a Boosted SI Engine. SAE Int. J. Engines 2(1):1587-1600, 2009, doi:10.4271/2009-01-1795.
  3. Yousefi A., Birouk M. (2016). Numerical study of the performance and emissions characteristics of natural gas/diesel dual-fuel engine using direct and indirect injection systems. Proceedings of Combustion Institute - Canadian Section Spring Technical Meeting University of Waterloo, May 10-12.

Issue

Proceedings of Sixth International Scientific Conference TECHSYS 2017, vol. 1, pp. 269-274, 2017, Bulgaria, Plovdiv, Technical University of Sofia, Plovdiv Branch, ISBN ISSN Online: 2535-0048

Copyright Технически университет - София, филиал Пловдив

Цитирания (Citation/s):
1. G. Mladenov, I. Damyanov and T. Valkovski, "Research and selection of parameters determining the efficiency of the braking system of cars to improve traffic safety and environmental performance," 2021 56th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST), 2021, pp. 153-156, doi: 10.1109/ICEST52640.2021.9483507. - 2021 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание