Оригинал (Original)
Автори: Стефанова-Стоянова, В. В.
Заглавие: „Дигитализация на процеси и интеграция на концепциите Индустрия 4.0 и Качество 4.0 в системи за управление”
Ключови думи: Индустрия 4.0, Качество 4.0, СУК, Big Data, PLM, SPC, SQC

Абстракт: Настоящата монография е посветена на изследването на Дигитализацията, в аспекта на преминаване на икономиките към Индустрия 4.0 и процесите на Качество 4.0. Терминът Качество 4.0 може да се тълкува като изисквания за управление на качеството за Индустрия 4.0. Той свързва новите технологии с традиционните методи за управление на качеството (разработени в рамките на СУК – системи за управление на качеството). Качество 4.0 не ги замества, а ги надгражда. Основната промяна, около която се развиват всички съпътстващи резултати все пак е Дигитализацията. Ако си зададем въпроса какво на практика представлява Дигитализацията, то естествения отговор е - въвеждането на съвременни цифрови технологии. Дигиталната трансформация ще продължи да се развива в 4 основни посоки: Роботизирана автоматизация на процесите (RPA), Интелигентна автоматизация, задвижвана от AI, Машинно Обучение и Големи данни (Deep Learning и Big Data), нови инструменти за бизнес моделиране, симулационно моделиране (Simulation

Библиография

  Издание

  монография, 2021, България, София, издателство на Технически университет София, ISBN ISBN: 978-619-167-460-2
  Autors: StefanovaStoyanova, V. V.
  Title: „Digitalization Of Processes And Integration Of Industry 4.0 And Quality 4.0 Concepts In Management Systems“
  Keywords: Industry 4.0, Quality 4.0, QMS, Big Data, PLM, SPC, SQC

  Abstract: This monograph is devoted to the study of Digitalization, in terms of the transition of economies to Industry 4.0 and the processes of Quality 4.0. The term Quality 4.0 can be interpreted as quality management requirements for Industry 4.0. It merges new technologies with consistent quality management methods (developed within QMS - quality management systems). Quality 4.0 does not replace them, but upgrades them. The main change around which all accompanying results are developing is still Digitalization. If we ask ourselves what Digitalization is in practice, the natural answer is - the introduction of modern digital technologies. Digital transformation will continue to develop in 4 main directions: Robotic Process Automation (RPA), Intelligent Automation AI-powered, Machine Learning and Big Data (Deep Learning and Big Data), new business modeling tools, simulation modeling .

  References

   Issue

   monograph, 2021, Bulgaria, Sofia, Publishing House of Technical University – Sofia, ISBN ISBN: 978-619-167-460-2

   Вид: монография/части от монография