Оригинал (Original)
Автори: Цалов, Ц. И., Обретенов, В. С., Ангелов, К., Марешки, С.
Заглавие: Изследване на моделни работни колела за двукратна водна турбина
Ключови думи: двукратна турбина

Библиография

  Издание

  Сборник доклади от научна конференция ЕМФ’2014, 2014, България, ISSN 1314-5371
  Autors: Tsalov, T. I., Obretenov, V. S., Angelov, K., Mareshki, S.
  Title: Izsledvane na modelni rabotni kolela za dvukratna vodna turbina
  Keywords: crossflow turbine

  References

   Issue

   EMF'2014, 2014, Bulgaria, ISSN 1314-5371

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.