Оригинал (Original)
Автори: Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Ангелов, К.
Заглавие: Изследване на моделни работни колела за двукратни водни турбини
Ключови думи: двукратна турбина

Библиография

  Издание

  Топлотехника, брой 5, 2013, България, ISSN 1314-2550
  Autors: Obretenov, V. S., Tsalov, T. I., Angelov, K.
  Title: Izsledvane na modelni rabotni kolela za dvukratni vodni turbini
  Keywords: crossflow turbine

  References

   Issue

   Toplotehnika, issue 5, 2013, Bulgaria, ISSN 1314-2550

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar