Оригинал (Original)
Автори: Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И.
Заглавие: Опитно изследване на работни колела за вятърен двигател
Ключови думи: вятърна турбина

Библиография

  Издание

  Топлотехника, брой 1, 2010, България, ISSN 1314-2550
  Autors: Obretenov, V. S., Tsalov, T. I.
  Title: Opitno izsledvane na rabotni kolela za vyataren dvigatel
  Keywords: wind turbine

  References

   Issue

   Toplotehnika, issue 1, 2010, Bulgaria, ISSN 1314-2550

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar