Оригинал (Original)
Автори: Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И.
Заглавие: Система за подобряване на условията за работа на обратимите турбомашини в ПАВЕЦ “Чаира” в компенсаторен режим
Ключови думи: ПАВЕЦ

Библиография

  Издание

  Сборник доклади от научна конференция ЕМФ’2008, 2008, България, ISSN 1310-9405
  Autors: Obretenov, V. S., Tsalov, T. I.
  Title: Sistema za podobryavane na usloviyata na rabota na obratimite turbomashini v PAVETs Chaira v kompensatoren rezhim
  Keywords: PAVETs

  References

   Issue

   EMF'2008, 2008, Bulgaria, ISSN 1310-9405

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.