Оригинал (Original)
Автори: Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Ангелов, К.
Заглавие: Опитно изследване на моделна двукратна турбина
Ключови думи: двукратна турбина

Библиография

  Издание

  Механика на машините, брой 79, 2008, България, ISSN 0861 9727
  Autors: Obretenov, V. S., Tsalov, T. I., Angelov, K.
  Title: Opitno izsledvane na modelna dvukratna turbina
  Keywords: crossflow turbine

  References

   Issue

   Mehanika na mashinite, issue 79, 2008, Bulgaria, ISSN 0861 9727

   Вид: статия в списание