Оригинал (Original)
Автори: Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Николов, К.
Заглавие: Автоматизиране на стенд за моделни изпитвания на Францисови водни турбини
Ключови думи: моделни изследвания

Библиография

  Издание

  Сборник доклади от научна конференция ЕМФ’2005, 2005, България, ISSN 1310-9405
  Autors: Obretenov, V. S., Tsalov, T. I., Nikolov, K.
  Title: Avtomatizirane na stend za modelni izpitvane na Frantsisovi vodni turbini
  Keywords: modelni izsledvaniya

  References

   Issue

   EMF'2005, 2005, Bulgaria, ISSN 1310-9405

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.