Оригинал (Original)
Автори: Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Николов, К., Ангелов, К.
Заглавие: Стенд за изпитване на Пелтонови водни турбини
Ключови думи: моделни изследвания

Библиография

  Издание

  Сборник доклади от научна конференция ЕМФ’2003, 2003, България, ISSN 1310-9405
  Autors: Obretenov, V. S., Tsalov, T. I., Nikolov, K., Angelov, K.
  Title: Stend za izpitvane na Peltonovi vodni turbini
  Keywords: modelni izsledvaniya

  References

   Issue

   EMF'2003, 2003, Bulgaria, ISSN 1310-9405

   Цитирания (Citation/s):
   1. 1. Станев, Р. и др. Физически модел на хидроагрегат за изследване на преходни процеси и устойчивост на ЕЕС. В: Годишник на Технически университет – София, том 66, кн. 1, 2016, с. 47 56. ISSN 1311 0829 - 2016 - в български издания
   2. R. Stanev, "Physical Model of Hydroelectric Power Plant for Education in Transient Process and Power System Stability Studies", 2020 12th Electrical Engineering Faculty Conference (BulEF), Varna, Bulgaria, 2020, pp. 1-6, doi: 10.1109/BulEF51036.2020.9326034. - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.