Оригинал (Original)
Автори: Гълъбов, В. Б., Славков, В., Савчев, С. П., Славов, Г., Тодоров, Г. Д., Николов, Н. Л., Софронов, Я. П., Стоянова, Я. П.
Заглавие: Избор на схемно решение за интегрирано изпълнение на екстрактор на отливки с пневмозадвижване
Ключови думи: екстрактор, робот, пневматичен екстрактор

Абстракт: На базата на научни, технологични и маркетингови проучвания са определени сравнителни параметри на съществуващи конкурентни специализирани роботи-екстрактори. Избрано е схемно решение за специализиран робот-екстрактор на отливки за обслужване на хоризонтални машини за леене под налягане DAK 125 / DAK 200, удовлетворяващо предварително дефинираните структурни и функционални критерии.

Библиография

  Издание

  Международна научна конференция, "Автоматика и Информатика`10", том III, стр. стр. 537-542, 2010, България, София
  Autors: Galabov, V. B., Slavkov, V., Savchev, S. P., Slavov, G., Todorov, G. D., Nikolov, N. L., Sofronov, Y. P., Stoyanova, Y. P.
  Title: Selection of a scheme solution for integrated implementation of a pneumatically driven casting extractor
  Keywords: extractor, robot, pneumatic extractor

  Abstract: Based on scientific, technological and marketing research, comparative parameters of existing competitive specialized robot extractors have been determined. A scheme solution has been selected for a specialized robot-extractor of castings for serving horizontal injection molding machines DAK 125 / DAK 200, satisfying the pre-defined structural and functional criteria.

  References

   Issue

   Inter. Conf. AUTOMATICS & INFORMATIONS`10, vol. III, pp. 537-542, 2010, Bulgaria, Sofia

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание