Оригинал (Original)
Автори: Пенчев, С. И., Бакалова, С. Я., Димитров, П. В.
Заглавие: Методика за определяне на поправъчни коефициенти от влиянието на границите на течението в аеродинамична тръба
Ключови думи: аеродинамични характеристики, аеродинамична тръба, аеродинамична интерференция

Библиография

  Издание

  Сб. доклади Младежки форум „Наука, Технологии, Иновации, Бизнес“ – 2021, есен, 25-26 ноември 2021г., Дом на науката и техниката Пловдив, стр. стр. 85-88, 2021, България, Пловдив, ISSN 2367-8569
  Autors: Penchev, S. I., Bakalova, S. Y., Dimitrov, P. V.
  Title: Methodology for determination of wall interference effects for open jet wind tunnel
  Keywords: aerodynamic characteristics, wind tunnel, wall interference

  References

   Issue

   Youth forum 'Science, Technology, Innovation, Business - 2021', pp. 85-88, 2021, Bulgaria, Plovdiv, ISSN 2367-8569

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание