Оригинал (Original)
Автори: Мръчев, С., Недева, В., Георгиев, T., Гинчев, Д. Г.
Заглавие: Методи за обучението на невронни мрежи
Ключови думи: Невронни мрежи; Обучение с учител; Обучение без учител; Памет-Невро-Компютри (ПаНеКо); Методи за обучение и др.

Абстракт: МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА НЕВРОННИ МРЕЖИ Симеон Й.Мръчев*, Веселина И.Недева, Ташо Б.Георгиев, Димитър Г.Гинчев Абстракт: В Увода се въвежда понятието за невроинтелект и се посочват целите на настоящата работа, а именно: описването на идеите за методите на обучението на невронните мрежи без задълбочено математическо изложение. В същността на работата се излагат: Обучението с учител и без учител; Метода на обучението на Д.Хебб (алгоритъм на обучението; сигнално обучение; диференциално обучение); Входните и изходните звезди на С.Гросберг (Обучение на входната и изходната звезди); Обучението на перцептрона на Р.Розенблатт; Метода на обучението на Б.Уидроу и М.Хофф; Метода на статистическото обучение; Самоорганизацията на Т.Кохонен; И други. В „Заключението” се посочва приложението за създаването на Памет-Невро-Компютри.

Библиография

  Издание

  Международна научна конференция „Наука, техника, технологии и образование", стр. стр. 84-96, 2007, България, Ямбол

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Мръчев, С., Недева, В., Георгиев, T., Ginchev, D. G.
  Title: EDUCATIONAL METHODS FOR NEURO-NETWORKS
  Keywords: Neuro-networks, Education with a teacher; Education without a teacher; Memory-Neuro-Computer (MeNeCo) ect.

  Abstract: In the Introduction of the following paper we have introduced and explaine the definition of the term neuro-intellect and have shown the aim of the paper: description of the methods for the education of neuro-networks without profound mathematical presentation. In the main part of the paper we have shown: Education with or without a teacher; The method of education by D. Hebb (educational algorithm; signal education; deferential education); The Input and Output stars by S. Grosberg (Education of Input and Output stars); Education of perceptrons by R. Rosenblatt; The Method of education by B. Widrow and M. Hoff; The Method of statistical education; Self-organization by T. Kohonen etc. In the conclusion we have described the application of these methods in Memory-Neuro-Computer (MeNeCo project of S. Mrchev from May 9, 1990).

  References

   Issue

   Международна научна конференция „Наука, техника, технологии и образование", pp. 84-96, 2007, Bulgaria, Yambol

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. AUTOMATED BUILDING AND TRAINING OF NEURAL NETWORKS IN MATLAB - 2019 - в български издания
   2. AUTOMATED BUILDING AND TRAINING OF NEURAL NETWORKS IN MATLAB YOTOV KOSTADIN, HADZHIKOLEV EMIL, HADZHIKOLEVA STANKA - 2019 - в български издания

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., индексирана в Google Scholar