Оригинал (Original)
Автори: Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И.
Заглавие: Опитно изследване на работни колела за двукратна водна турбина
Ключови думи: двукратна турбина

Библиография

  Издание

  Механика на машините, том 1, брой 17, стр. стр. 40-43, 1997, България, ISSN 0861-9727
  Autors: Obretenov, V. S., Tsalov, T. I.
  Title: Experimental study of runners for crossflow water turbine
  Keywords: crossflow turbine

  References

   Issue

   Mehanika na mashinite, vol. 1, issue 17, pp. 40-43, 1997, Bulgaria, ISSN 0861-9727

   Вид: статия в списание