Autors: Venkov, G. P., Tarulli, M. D., Elena M. Nikolova.
Title: Local and global space-time integrability for the inhomogeneous heat equation
Keywords: inhomogeneous heat equation, extended Strichartz estimates

References

    Issue

    , vol. 2321, 2021, United States, AIP, https://doi.org/10.1063/5.0040413

    Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus и Web of Science