Оригинал (Original)
Автори: Христов, В. П., Станков, И. С., Цветански Ил.
Заглавие: Web приложение за препоръчване на книги
Ключови думи: Machine Learning, Information Retrieval, Inductive logic programming

Библиография

  Издание

  CAx, том 7, стр. стр. 29-36, 2019, България, София, ТУ- София, ISSN 1314-9628
  Autors: Hristov, V. H., Stankov, I. S., Цветански Ил.
  Title: Web Application for Book Recommendations
  Keywords: Machine Learning, Information Retrieval, Inductive logic programming

  References

   Issue

   CAx, vol. 7, pp. 29-36, 2019, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 1314-9628

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание