Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, К. К.
Заглавие: Приложение на Бейсовите мрежи при управление на риска в организации за техническо обслужване на въздухоплавателни средства
Ключови думи: летателна годност, Бейсови мрежи, анализ на риска, система за управление на безопасността, организации за техническо обслужване, част 145

Абстракт: Системите за управление на безопасността (SMS) са ефективен механизъм за подобряване на авиационната безопасност и понастоящем се изискват от авиационните регулации. Поддържането на летателната годност (ЛГ) е ключов елемент от осигуряването на безопасността и също подлежи на контрол посредством SMS. Един от съвременните подходи за анализ и управление на риска се базира на Бейсови мрежи. Прилагането им за управление на безопасността в организации за техническо обслужване не е особено развито. Настоящата разработка дава практически насоки по прилагане на Бейсова мрежа за моделиране на риска в подобна организация, при което са отчетени нормативните изисквания към организацията и осигуряването на ЛГ. Показано е, че получените резултати не противоречат на здравия разум и инженерната преценка. Моделът позволява удовлетворяване на изискванията за анализ на риска и за контрол на риска, които са основни елементи от SMS.

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, брой 44, стр. стр. 5-12, 2021, България, София, Машиностроителен факултет, Технически университет-София, ISSN 1313-7530
  Autors: Georgiev, K. K.
  Title: Application of Bayesian networks for risk management in aircraft maintenance and repair organizations
  Keywords: Continuing Airworthiness, Bayesian Networks, Risk Analysis, SMS, MRO, Part 145

  Abstract: Safety management systems (SMS) are an effective mechanism for improving aviation safety and are currently required by aviation regulations. Continuing airworthiness (CW) is a key element of safety and is also subject to monitoring via SMS. One of the modern approaches to risk analysis and management is based on Bayesian networks. Their application for safety management in maintenance organizations is not well developed. The present work provides practical guidelines for the application of a Bayesian network for risk modeling in such an organization, considering the regulatory requirements for the maintenance organization and CW management. It was shown that the obtained results do not contradict common sense and engineering judgment. The model allows satisfying the requirements for risk analysis and risk monitoring, which are the main elements of SMS.

  References

   Issue

   Bulgarian Journal for Engineering Design, issue 44, pp. 5-12, 2021, Bulgaria, Sofia, Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Sofia, ISSN 1313-7530

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание