Оригинал (Original)
Автори: Иванова, М., Кръстева, А. П., Трифонов, А.
Заглавие: Изследване на преходни процеси и установени режими на генератори за индукционно нагряване с DESIGN CENTER
Ключови думи: индукционно нагряване

Библиография

  Издание

  , 1996, България,
  Autors: Ivanova, M., Krusteva, A. P., Trofonov, A.
  Title: Investigation of transients and established modes of induction heating generators with DESIGN CENTER
  Keywords: induction heating

  References

   Issue

   , 1996, Bulgaria,

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание