Оригинал (Original)
Автори: Sinioros P., Димитров М., Кръстева, А. П.
Заглавие: Числен анализ на електрическите и топлинни характеристики на кондензатор за диелектрично нагряване
Ключови думи: analysis

Библиография

  Издание

  , 1994, България,
  Autors: Sinioros P., Dimitrov M., Krusteva, A. P.
  Title: Numerical analysis of electrical and thermal characteristics of a dielectric heating capacitor
  Keywords: analysis

  References

   Issue

   , 1994, Bulgaria,

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание