Оригинал (Original)
Автори: Sinioros P., Димитров М., Кръстева, А. П.
Заглавие: Числено моделиране на товарния кондензатор при диелектрично лепене на PVC
Ключови думи: моделиране

Библиография

  Издание

  , 1993, България,
  Autors: Sinioros P., Dimitrov M., Krusteva, A. P.
  Title: Numerical modeling of the load capacitor in dielectric gluing of PVC
  Keywords: modelling

  References

   Issue

   , 1993, Bulgaria,

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание