Оригинал (Original)
Автори: Маринова, Г. И.
Заглавие: Сборник с 81 задания за курсови работи по автоматизация на проектирането, Как да изследваме различни схеми ORCAD/PSpice?
Ключови думи: Автоматизирано проектиране, ORCADPSpice, радиоелектронни схе

Абстракт: Сборникът включва 81 заданияза курсови работи, които студентите разработват индивидуално. Предназначен е основно за студенти, които изучават дисциплината Практикум по автоматизация на проектирането. Заданията се отнасят за схеми с широко разпространение в електротехниката, електрониката и комуникациите. Включени са схеми на усилватели, филтри, кросоувъри, честотни коректори, логаритматори, радиокомуникационни схеми, преобразуватели на напрежение в честота, тригери на Шмит, генератори, адаптери входни драйвери за АЦП, системи за контрол, ПИД контролери, стабилизатори на напрежение, източници на референтно напрежение, смесени аналогово-цифрови схеми и цифрови схеми.

Библиография

  Издание

  , 2021, България, София, Технически университет-София, ISBN ISBN:978-619-167-436-7

  Издателските права се държат от Технически университет-София

  Autors: Marinova, G. I.
  Title: Collection with 81 assignements for course work in Computer-aided Design. How to analyze diverse circuits with ORCADPSpice
  Keywords: Computer-aided design, ORCADPSpice, radio-electronic circuits

  Abstract: The collection includes 81 assignments for course tasks, which students develop individually. It is oriented mainly forward students studying the discipline Practicum in computer-aided design. The assignments refer to circuits widely used in electrical engineering, electronics and communications. The circuits included in the collection are amplifiers, filters, crossovers, equalizers, logarithmic circuits, radio communication circuits, VCOs, Schmidt triggers, oscillators, ADC input driver adapters, control systems, PID controllers, voltage stabilizers, sources of reference voltages, mixed analog-digital circuits and digital circuits.

  References

   Issue

   , 2021, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia, ISBN ISBN:978-619-167-436-7

   Copyright Технически университет-София

   Вид: пленарен доклад в международен форум