Autors: Atanasov, I. I., Trifonov, V. G., Velkova, D. L.
Title: Opening the network edge for programmability of mission critical session control
Keywords: edge

References

    Issue

    International Symposium on Networks, Computers and Communications, ISNCC, pp. 1-4, 2020, Canada, DOI 10.1109/ISNCC49221.2020.9297305

    Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus