Оригинал (Original)
Автори: Стефанов, С. Б.
Заглавие: Ръководство за курсово проектиране по електрически мрежи и системи
Ключови думи: електрически, курсов, мрежи, проект, системи

Абстракт: Учебното пособие е предназначено за курсово проектиране по дисциплината „Електрически мрежи и системи“ на студентите от специалност „Електротехника“ в Технически университет – София, филиал Пловдив, като приложените в него материали дават допълнителна информация относно конструктивни елементи и съоръжения, използвани във въздушните електропреносни линии, допълвайки лекционния курс. В пособието са приложени основните принципи и закономерности по които може да се извършва проектирането на въздушни електропроводни линии „Средно напрежение“ за електроснабдяване на населени места и промишлен обекти. Съдържанието на пособието е оформено така, че да стимулира в значителна степен самостоятелната работа на студентите и самостоятелно вземане на технико-икономически решения от тях по отношение използването в проекта на актуални към момента на проектирането данни за апаратура, елементи и съоръжения, предлагани на пазара.

Библиография

 1. Агапиев В., Д. Пенкова, 1994, Проектиране на електроразпределителни мрежи и уредби, София, ДИ Техника
 2. Ангелов Г., 2010, Електроснабдяване. Записки, e-book, Хасково, www.haskovo2011.wordpress.com, <http://www.haskovo2011.wordpress.com>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 12.11.2021
 3. Андреев Х., В. Пенчев, 2003, Електрически мрежи и системи. Ръководство за курсово проектиране, Русе, РУ "Ангел Кънчев"
 4. Генков Н., В. Захариев, П. Иванов, 1990, Справочник за проектиране на механична част на въздушни електропроводни линии до 110 kV, София, ДИ Техника
 5. Генов Л., 1985, Електроенергетика, София, ДИ Техника
 6. ЕНЕРГО ПРО Мрежи АД, 2018, Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm2 до 95 mm2, Варна, ЕНЕРГО ПРО Мрежи АД
 7. Кирчев В., К. Янев, М. Георгиев, 2006, Електрически мрежи, Пловдив, Литера
 8. Кирчев В., С. Стефанов, 2013, Ръководство за курсова задача по електроенергетика, Пловдив, Принтекс
 9. Нотов П., С. Неделчева, 2017, Електроенергетика, Част четвърта, София, МП Издателство на ТУ - София
 10. Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, 2004, Наредба №3/9 юни 2004г. Наредба за устройство на електрическите централи и електропроводни линии, София, Държавен Вестник
 11. Овчаров А., А. Крумов, Л. Петканчин, 1991, Ръководство за лабораторни упражнения по електрическата част на електрическите централи, София, ТУ - София
 12. ЕНЕРГО ПРО Мрежи АД, 2014, Работни инструкции на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД. Наръчник за строителство на въздушни електропроводни мрежи средно напрежение., Варна, ЕНЕРГО ПРО Мрежи АД
 13. Hatibovic A., 2012, , Integral Calculus Usage for Conductor Length Determination on the Basis of Known Maximal Sag of a Parabola, Periodica Polytechnica Electrical Engineering, том 56(2), стр. стр. pp. 35–41
 14. Weir MD, Hass J, 2010, Thoma‘s Calculus, Boston, UK, Pearson

Издание

, стр. стр. 75, 2021, България, Пловдив, Арена Принт, ISBN 978-619-7413-24-3
Autors: Stefanov, S. B.
Title: Guide for course design in electrical networks and systems
Keywords: cours, elektrical, guide, networks, sistems

Abstract: The textbook is intended for course design in the discipline "Electrical Networks and Systems" of students majoring in "Electrical Engineering" at the Technical University - Sofia, Plovdiv branch, and the materials attached provide additional information about structural elements and equipment used in overhead power lines. , supplementing the lecture course. The manual applies the basic principles and patterns by which the design of overhead power lines "Medium voltage" for electricity supply to settlements and industrial sites. The content of the manual is designed to significantly stimulate the independent work of students and independent technical and economic decisions by them regarding the use in the project of current at the time of design data on equipment, elements and equipment available on the market.

References

 1. Агапиев В., Д. Пенкова, 1994, Проектиране на електроразпределителни мрежи и уредби, София, ДИ Техника
 2. Ангелов Г., 2010, Електроснабдяване. Записки, e-book, Хасково, www.haskovo2011.wordpress.com, <http://www.haskovo2011.wordpress.com>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 12.11.2021
 3. Андреев Х., В. Пенчев, 2003, Електрически мрежи и системи. Ръководство за курсово проектиране, Русе, РУ "Ангел Кънчев"
 4. Генков Н., В. Захариев, П. Иванов, 1990, Справочник за проектиране на механична част на въздушни електропроводни линии до 110 kV, София, ДИ Техника
 5. Генов Л., 1985, Електроенергетика, София, ДИ Техника
 6. ЕНЕРГО ПРО Мрежи АД, 2018, Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm2 до 95 mm2, Варна, ЕНЕРГО ПРО Мрежи АД
 7. Кирчев В., К. Янев, М. Георгиев, 2006, Електрически мрежи, Пловдив, Литера
 8. Кирчев В., С. Стефанов, 2013, Ръководство за курсова задача по електроенергетика, Пловдив, Принтекс
 9. Нотов П., С. Неделчева, 2017, Електроенергетика, Част четвърта, София, МП Издателство на ТУ - София
 10. Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, 2004, Наредба №3/9 юни 2004г. Наредба за устройство на електрическите централи и електропроводни линии, София, Държавен Вестник
 11. Овчаров А., А. Крумов, Л. Петканчин, 1991, Ръководство за лабораторни упражнения по електрическата част на електрическите централи, София, ТУ - София
 12. ЕНЕРГО ПРО Мрежи АД, 2014, Работни инструкции на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД. Наръчник за строителство на въздушни електропроводни мрежи средно напрежение., Варна, ЕНЕРГО ПРО Мрежи АД
 13. Hatibovic A., 2012, , Integral Calculus Usage for Conductor Length Determination on the Basis of Known Maximal Sag of a Parabola, Periodica Polytechnica Electrical Engineering, том 56(2), стр. стр. pp. 35–41
 14. Weir MD, Hass J, 2010, Thoma‘s Calculus, Boston, UK, Pearson

Issue

, pp. 75, 2021, Bulgaria, Plovdiv, Arena Print, ISBN 978-619-7413-24-3

Вид: ръководство