Оригинал (Original)
Автори: Димитрова, Р. К., Димитров, С. Б., Тотев Д.
Заглавие: ПРОГРАМИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОМПОСТ
Ключови думи: автоматизирана система, компост, управление, програмируем логически контролер, програмиране, програмен код.

Абстракт: Обект на настоящата разработка е новосъздадена технология за производство на компост. Целта е създаване на автоматизирана система за производство на компост, чрез програмиране и разработване на електрическо управление за ускорение на процеса за производство на компост в култивирана среда.

Библиография

  Издание

  XXX MНТК „АДП – 2021”, том -, брой 3, стр. стр. 187-190, 2021, България, Созопол, ИК на ТУ-София, ISSN 2682-9584
  Autors: Dimitrova, R. K., Dimitrov, S. В., Totev D.
  Title: AUTOMATED COMPOST SYSTEM PROGRAMMING AND MANAGEMEN
  Keywords: automated system, compost, control, programmable logic controller, programming, program code.

  Abstract: The object of the present development is a newly created technology for compost production. The aim is to create an automated system for compost production through programming and development of electrical control to accelerate the process of compost production in a cultivated environment.

  References

   Issue

   ХXX “ADP – 2021”, vol. -, issue 3, pp. 187-190, 2021, Bulgaria, Sozopol, TU, ISSN 2682-9584

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание