Оригинал (Original)
Автори: Димитров, С. Б., Димитрова, Р. К., Цолов, С. Т., Банков Т., Банчев А.
Заглавие: ПРОЕКТИРАНЕ НА МОБИЛЕН РОБОТ С ХИБРИДНО ЗАДВИЖВАНЕ
Ключови думи: статичен анализ, мобилен робот, 3D модел, проектиране, хибридно задвижване

Абстракт: Целта на настоящата разработка е да се проектира мобилния робот с хибридно задвижване. Проектирането ще се извърши в дигитална среда с използване на съществуваща методика за проектиране на специални мехатронни устройства и системи. Очаква се комбинирането на движението по въздух и земя, да увеличи съществено възможностите на проектирания робот да преодолява препятствия, при придвижване по силно пресечени терени и работа в затворени пространства.

Библиография

  Издание

  XXX MНТК „АДП – 2021”, том -, брой 3, стр. стр. 114-121, 2021, България, Созопол, ИК на ТУ-София, ISSN 2682-9584
  Autors: Dimitrov, S. B., Dimitrova, R. K., Tsolov, S. T., Bankov T., Banchev А.
  Title: DESIGN OF MOBILE ROBOT WITH HYBRID DRIVE
  Keywords: static analysis, mobile robot, 3D model, design, hybrid drive

  Abstract: The purpose of this study is to design a mobile robot with a hybrid drive. The design will be performed in a digital environment using an existing methodology for designing special mechatronic devices and systems. The combination of air and ground motion is expected to significantly increase the ability of the designed robot to overcome obstacles when moving on heavily rugged terrain and working in confined spaces.

  References

   Issue

   ХXX “ADP – 2021”, vol. -, issue 3, pp. 114-121, 2021, Bulgaria, Sozopol, TU, ISSN 2682-9584

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание