Оригинал (Original)
Автори: Николов, С. Н., Бахчеванов, Б. А., Димитрова, Р. К.
Заглавие: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ РАБОТАТА НА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЛИОФИЛНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ
Ключови думи: автоматизирана система, лиофилизация, усъвършенстване, лекарствена форма, флакон.

Абстракт: Целта на настоящата разработка е да се апробира новосъздадена методика за усъвършенстване работата на автоматизирани системи за производство на лекарствени форми. Ще се извърши оценка на ефективността на извършените досега процеси на автоматизация на лиофилна инсталация GT-350 в лиофилен цех на фирма Софарма АД.

Библиография

  Издание

  XXX MНТК „АДП – 2021”, том -, брой 3, стр. стр. 108-113, 2021, България, Созопол, ИК ТУ-София, ISSN 2682-9584
  Autors: Nikolov, S. N., Bahchevanov, B. A., Dimitrova, R. K.
  Title: IMPROVING THE WORK OF AN AUTOMATED SYSTEM FOR THE PRODUCTION OF LYOPHILIC PHARMACEUTICAL FORMS
  Keywords: automated systems, lyophili, dosage forms, improving the operation

  Abstract: The purpose of this study is to test a newly created methodology for improving the operation of automated systems for the production of dosage forms. An evaluation of the efficiency of the automation processes of the lyophilic installation GT-350 performed so far in the lyophilic workshop of Sopharma AD will be performed.

  References

   Issue

   ХXX “ADP – 2021”, vol. 3, issue 3, pp. 108-113, 2021, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISSN 2682-9584

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание