Autors: Aleksandrova, M. P., Pandiev, I. M.
Title: Impedance Spectroscopy of Lead-Free Ferroelectric Coatings
Keywords: Impedance Spectroscopy, Lead-Free Materials, Ferroelectric Coatings

References

    Issue

    Coatings, vol. 11, issue 2, pp. 221-240, 2021, Switzerland,

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus и Web of Science