Оригинал (Original)
Автори: Добрева Ек., Котева Н., Чакърова В., Георгиева, М. Г., Петрова М.
Заглавие: Метод и електролит за директно химично помедяване
Ключови думи: Метод, електролит за директно химично помедяване

Библиография

  Издание

  БГ Патент BG 67329B1, том 0, стр. стр. 0, 2021, България, София, Патентно ведомсво, ISBN BG 67329B1
  Autors: Dobreva Ek., Koteva N., Chakarova V., Georgieva, M. G., Petrova M.
  Title: Method and electrolyte for direct electroless copper plating
  Keywords: method, electrolyte, direct electroless copper plating

  References

   Issue

   BG Patent 67329B1, vol. 0, pp. 0, 2021, Bulgaria, Sofia, PATENT OFFICE of the Republic of Bulgaria, ISBN BG 67329B1

   Вид: патент/полезен модел