Оригинал (Original)
Автори: Русанов, Р. В.
Заглавие: Изследване влиянието на параметрите на механичния клон върху диапазона на регулиране на едноконтурни двупоточни обемни хидромеханични предавки с външно разделяне на мощносния поток
Ключови думи: диференциални хидромеханични предавки, хидростатични предавк

Абстракт: Изследвано е влиянието на различни кинематични схеми на свързване между механичния и хидравличния клон на едноконтурна двупоточна обемна хидромеханична предавка за транспортни и теглителни машини върху диапазоните на изменение на силовото и кинематичното предавателно число и КПД.

Библиография

  Издание

  Транс Мотауто 07, том II, стр. стр. 76-79, 2007, България, Русе, НТС по машиностроене, ISBN ISBN 978-954-9322-22-4

  Издателските права се държат от НТС по машиностроене, trans & MOTAUTO

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Rusanov, R. V.
  Title: Research influence of parameters of the mechanical clone on a range of regulation of one-planimetric two-line volumetric hydromechanical transfers with external split of power steam
  Keywords: differential hydromechanical gears, hydrostatic transmissions, range and efficiency

  Abstract: Researched there were various кinematical schemes of connection of a mechanical and hydraulic clone two – line gear for transport vehicle, efficiency duty and a range of modulation of final gear parameters at a constant power on an gear input in dependence on parameters the planetary mechanism and agreeing gears.

  References

   Issue

   Trans MOTAUTO 07, vol. II, pp. 76-79, 2007, Bulgaria, Rousse, Scientific-technical union of mechanical engineering, ISBN ISBN 978-954-9322-22-4

   Copyright НТС по машиностроене, trans & MOTAUTO

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум