Оригинал (Original)
Автори: Иванова, М. С.
Заглавие: Сигурност на уеб услуги - методи и средства
Ключови думи: уеб услуги, сигурност, методология, машинно обучение, размита логика

Абстракт: Дисертационната работа разглежда и анализира утвърдени на практика методи за защита на уеб услуги, както и търси нови техники, основани на алгоритми за машинно обучение и размита логика. Проведени са експериментални изследвания, като големи масиви от данни, събрани след работата на неатакувана и атакувана уеб услуга, са използвани за създаване на прогнозни и аналитични модели. Превенцията и защитата на уеб услуги е тема, която ще продължава да привлича вниманието на научната общност и на индустрията, както и ще се търси ролята на изкуствения интелект в областта на сигурността.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 129, 2021, България,
  Autors: Ivanova, M. S.
  Title: Web service security - methods and tools
  Keywords: web services, security, methodology, machine learning, fuzzy logic

  Abstract: The dissertation examines and analyzes proven methods for the protection of web services, as well as seeks new techniques based on machine learning algorithms and fuzzy logic. Experimental research has been conducted, and large data sets collected after the operation of an unattacked and attacked web service have been used to create predictive and analytical models. The prevention and protection of web services is a topic that will continue to attract the attention of the scientific community and industry, as well as the role of artificial intelligence in the field of security.

  References

   Issue

   , pp. 129, 2021, Bulgaria,

   Вид: дисертация