Оригинал (Original)
Автори: Тодорова, Г. Н.
Заглавие: Приложение на тензометричния метод и двупараметричния подход за експериментално определяне на коефициента на интензивност на напреженията Ki
Ключови думи: тензометричен метод, линейна механика на разрушаването, коеф

Абстракт: В статията са представени параметрите на линейната механика на разрушаването - коефициентите на интензивност на напреженията KI, KII и KIII. Разгледано е приложението на тензометричния метод за експериментално определяне на коефициента на интензивност на напреженията KI.

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, брой 43, стр. стр. 5-10, 2021, България, София, ТУ-София, ISBN ISSN 1313-7530
  Autors: Todorova, G. N.
  Title: Application of the strain gauge method and the two-parametric approach for experimental determination of stress intensity coefficient KI
  Keywords: strain gauge method, linear fracture mechanics, stress intensity factor KI

  Abstract: This article presents the parameters of the linear fracture mechanics - stress intensity factors KI, KII and KIII. The application of the strain gauge method for experimental determination of the stress intensity factor KI is considered.

  References

   Issue

   Bulgarian Journal for Engineering Design, issue 43, pp. 5-10, 2021, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN ISSN 1313-7530

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание