Оригинал (Original)
Автори: Кралов, И. М.
Заглавие: МЕХАНИКА. ЧАСТ I. СТАТИКА И КИНЕМАТИКА
Ключови думи: Механика, Статика, Кинематика

Абстракт: ТАЗИ КНИГА Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА СТУДЕНТИТЕ В ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ИМ ПО МЕХАНИКА. СЪСТАВЕНА Е ОТ 13 ГЛАВИ. ВСЯКА ОТ ТЯХ ОБХВАЩА ОСНОВНАТА ТЕОРИЯ НА СТАТИКАТА И КИНЕМАТИКАТА. ПОКАЗАНИ СА И РЕШЕНИЯТА НА НЯКОИ ТИПИЧНИ ЗАДАЧИ. СЪДЪРЖАНИЕТО, ОБЕМЪТ И НИВОТО НА СЛОЖНОСТ СА СЪОБРАЗЕНИ С КУРСОВЕТЕ, ВОДЕНИ ПО ДИСЦИПЛИНАТА. АВТОРЪТ Е ИЗПОЛЗВАЛ ИЗВЕСТНИ ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАНОВКИ, КАКТО И НАТРУПАН ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН И ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ОПИТ.

Библиография

  Издание

  ТУ-София, том -, стр. стр. -, 2021, България, София, ТУ-София, ISBN 978-619-167-441-1

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Autors: Kralov, I. M.
  Title: Mechanics. Part 1. Statics and Kinematics
  Keywords: mechanics, statics, kinematics

  Abstract: -

  References

   Issue

   TU-Sofia, vol. -, pp. -, 2021, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia in bulgarian, ISBN 978-619-167-441-1

   Copyright ТУ-София

   Вид: учебник, публикация в реферирано издание