Оригинал (Original)
Автори: Щерев, В. А., Хинов, Н. Л.
Заглавие: ОБЗОР НА ТЕХНИКИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА ТРАФИКА ПРЕЗ ПОСЛЕДНОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ
Ключови думи: контрол на трафика, умен град, автономен транспорт, зелена е

Абстракт: Техниките за контрол на автомобилния трафик в съвременните (умни) градове непрекъснато се развиват, като целта е осигуряване на надежден, бърз, сигурен и не на последно място транспорт с минимално количесто отделени СО2 емисии. Всички активни (движещи се) елементи участващи в пътната инфраструктура могат и трябва да се управляват/контролират/менажират за постигане на изброените погоре цели. Те от своя страна са повече или по-малко противоречиви. Заради този факт, повечето автори/изследователи се фокусират върху оптимизирането на един или максимум два фактора влияещи пряко на движението по градските артерии.

Библиография

  Издание

  INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 20-21 November 2020, GABROVO, том I, брой 20, стр. стр. 239-244, 2020, България, GABROVO, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово, ISBN ISSN 1313-230X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Shterev, V. A., Hinov, N. L.
  Title: REVIEW OF TECHNICS FOR TRAFFIC CONTROL FROM LAST DECADE
  Keywords: traffic control, smart city, autonomous transport, green energy

  Abstract: Technics for automobile control in smart cities are involved in continuously development and change toward reliable, fast, safe and last but not least transportation with minimum CO2 emission. All units that take part in public traffic infrastructure can and must be manage for this goal. This is the reason that most of the researchers optimize one or maximum two factors in such situation.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 20-21 November 2020, GABROVO, vol. I, issue 20, pp. 239-244, 2020, Bulgaria, GABROVO, UNIVERSITY PUBLISHING HOUSE “V. APRILOV” – GABROVO, 2020, ISBN ISSN 1313-230X

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.