Оригинал (Original)
Автори: Пандиев, И. М.
Заглавие: Изследване и проектиране на усилвателни схеми с операционни усилватели
Ключови думи: Аналогова електроника, усилватели, филтри, зависими източниц

Абстракт: Обект на изследване в монографичния труд са методите и техниките за изграждане на различни видове усилвателни и преобразувателни схеми. В процеса на изследване на електронните схеми като активни градивни елементи са използвани основно, класически операционни усилватели (VFOA) и широколентови интегрални усилватели с токова обратна връзка (CFOA). В първа глава на труда са разгледани основните понятия използвани в аналоговата електроника, както и дефинициите на основни електрически харак¬теристики и параметри на усилвателните схеми. Втора глава на труда е посветена на устройството, принципите на работа и дефинициите на основните параметри на различните видове операционни усилватели. От трета до девета глава, обект на разглеждане в труда са различни усилвателни и преобразувателни схеми, като за всяка схема е дадена теоретична постановка, методика за проектиране и изследване в общ вид, както и примери, илюстриращи приложимостта на предложените теоретични процедури и аналитични формули.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 332, 2021, България, София, Издателство на ТУ-София, ISBN 978-619-167-444-2
  Autors: Pandiev, I. M.
  Title: Analysis and design of amplifying circuits using operational amplifiers
  Keywords: Analog electronics, amplifiers, filters, cotrolled sources, operational amplifiers

  Abstract:

  References

   Issue

   , pp. 332, 2021, Bulgaria, Sofia, Technical University f Sofia, ISBN 978-619-167-444-2

   Вид: монография/части от монография, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar