Оригинал (Original)
Автори: Райчев, Р. П., Делова И. Л.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАНДАРТНИ ПРОБНИ ТЕЛА С НАЛИЧИЕ НА V-ОБРАЗНИ НАДРЕЗИ ПРИ ОСОВО НАТОВАРВАНЕ
Ключови думи: стандартни пробни тела, надрези, софтуерна оптимизация.

Абстракт: В настоящата статия е представено изследване на стандартни пробни тела с наличие на V-образни надрези. Образците са подложени на осево натоварване, като са изследвани четири характерни случая за различни ъгли на надрезите. Осъществена е и софтуерна оптимизация с ANSYS, като целевата функция е минимизиране на напреженията в застрашените участъци. Резултатите са представени в графичен вид.

Библиография

  Издание

  Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС 2021“, стр. стр. 92-95, 2021, България, Пловдив, ISBN ISSN 2367-8569
  Autors: Raychev, R. P., Delova I. L.
  Title: STUDY OF STANDARD SPECIMENS WITH V-SHAPED NOTCHES UNDER AXIAL LOADING
  Keywords: standard test specimens, notches, software optimization

  Abstract: This article presents a study of standard specimens with the presence of V-shaped notches. The specimens were subjected to axial loading, and four characteristic cases for different notch angles were investigated. Software optimization was also performed with ANSYS, as the target function is to minimize the stresses in the endangered areas. The results are presented graphically.

  References

   Issue

   "Science, Technology, Innovation, Business-2021", pp. 92-95, 2021, Bulgaria, Plovdiv, ISBN ISSN 2367-8569

   Вид: постер/презентация в национален форум, публикация в реферирано издание