Оригинал (Original)
Автори: Делова И. Л., Райчев, Р. П.
Заглавие: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОПОЛОГИЧНА ОПТИМИЗАЦИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА НАПРЕЖЕНИЯ ПРИ ПЕРФОРИРАНИ ПЛАСТИНИ
Ключови думи: stress concentration factor, topological optimization, speci

Абстракт: The subject of this article is the reduction of the stress concentration factor in perforated plates, with the help of specialized software. The specimens were subjected to tension, and with the help of the ANSYS software topological optimization was performed in order to reduce the stresses in the endangered areas. The obtained results are presented in graphical form.

Библиография

  Издание

  Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии., том XIX, стр. стр. 47-50, 2021, България, Пловдив, ISBN 1311-9419 (Print); ISSN 2534-9384 (Online)

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Delova I. L., Raychev, R. P.
  Title: USE OF TOPOLOGICAL OPTIMIZATION TO REDUCE STRESS CONCENTRATION IN PERFORATED PLATES
  Keywords: stress concentration factor, topological optimization, specimens, reduction of stress concentration.

  Abstract: The subject of this article is the reduction of the stress concentration factor in perforated plates, with the help of specialized software. The specimens were subjected to tension, and with the help of the ANSYS software topological optimization was performed in order to reduce the stresses in the endangered areas. The obtained results are presented in graphical form.

  References

   Issue

   Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv. Series C. Technics and Technologies., vol. XIX, pp. 47-50, 2021, Bulgaria, Plovdiv, ISBN 1311-9419 (Print); ISSN 2534-9384 (Online)

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание