Оригинал (Original)
Автори: Делова И. Л., Райчев, Р. П.
Заглавие: НАМАЛЯВАНЕ КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА НАПРЕЖЕНИЯ ПРИ ПРИЗМАТИЧНИ И ЦИЛИНДРИЧНИ ПРОБНИ ОБРАЗЦИ С ПОМОЩТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР
Ключови думи: stress concentration factor, optimization, specimens, reduct

Абстракт: The subject of this article is the reduction of the stress concentration factor in prismatic and cylindrical specimens, with the help of specialized software. The specimens were subjected to tension, and geometric optimization with SolidWorks Simulation and ANSYS was performed to reduce the stresses in the endangered areas. A comparison was made between the results obtained before and after the optimization of the specimens.

Библиография

  Издание

  Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии., том XIX, стр. стр. 43-46, 2021, България, Пловдив, ISBN ISSN: 1311-9419 (Print); ISSN 2534-9384 (Online)

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Delova I. L., Raychev, R. P.
  Title: REDUCTION OF STRESS CONCENTRATION IN PRISMATIC AND CYLINDRICAL SPECIMENS USING SPECIALIZED SOFTWARE
  Keywords: stress concentration factor, optimization, specimens, reduction of stress concentration.

  Abstract: The subject of this article is the reduction of the stress concentration factor in prismatic and cylindrical specimens, with the help of specialized software. The specimens were subjected to tension, and geometric optimization with SolidWorks Simulation and ANSYS was performed to reduce the stresses in the endangered areas. A comparison was made between the results obtained before and after the optimization of the specimens.

  References

   Issue

   Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv. Series C. Technics and Technologies., vol. XIX, pp. 43-46, 2021, Bulgaria, Plovdiv, ISBN ISSN: 1311-9419 (Print); ISSN 2534-9384 (Online)

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в национален форум, публикация в реферирано издание