Оригинал (Original)
Автори: Дочев, Б. А., Райчев, Р. П.
Заглавие: Изследване поведението на алуминиева сплав при сложно напрегнато състояние
Ключови думи: алуминий-силициева сплав, модифициране, специализиран софтуе

Абстракт: Сложнолегирана надевтектична алуминий-силициева сплав AlSi18Cu3CrMn e модифицирана с комбинация от модификатори (P, Ti, B, Be). Сплавта е подложена на термична обработка Т6. С помощта на специализиран софтуер е изследвано влиянието на работните параметри на термичната обработка върху поведението на така модифицираната сплав при сложно напрегнато състояние (опън – огъване; огъване – усукване; опън - усукване). Получените резултати са представени в графичен вид.

Библиография

  Издание

  Национален Младежки Форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” - пролет, 2021, том 1, брой 1, стр. стр. стр.108-стр.111, 2021, България, Пловдив, Дом на науката и техниката - Пловдив, ISBN ISSN 2367 - 8569
  Autors: Dochev, B. A., RAYCHEV, R. P.
  Title: INVESTIGATION OF THE BEHAVIOR OF ALUMINUM ALLOY IN A COMPLEX STRESSED CONDITION
  Keywords: aluminum-silicon alloy, modification, specialized software, complex stress state

  Abstract: Complex doped supereutectic aluminum-silicon alloy AlSi18Cu3CrMn was modified with a combination of modifiers (P, Ti, B, Be). The alloy is subjected to heat treatment T6. With the help of specialized software the influence of the operating parameters of the heat treatment on the behavior of the modified alloy in a complex stress state (tension - bending; bending – twisting; tension - torsion ) has been studied. The obtained results are presented in graphical form.

  References

   Issue

   Национален Младежки Форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” - пролет, 2021, vol. 1, issue 1, pp. стр.108-стр.111, 2021, Bulgaria, Plovdiv, Дом на науката и техниката - Пловдив, ISBN ISSN 2367 - 8569

   Вид: пленарен доклад в национален форум