Оригинал (Original)
Автори: Дочев, Б. А., Димова Д. П.
Заглавие: ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ КОМБИНИРАНО МОДИФИЦИРАНЕ НА СПЛАВ ALSI18Cu5Mg с Be, Ti, B и Р
Ключови думи: алуминий-силициева сплав, модифициране, водород

Абстракт: С цел издребняване на кристалите евтектичен силиций в структурата на сплав AlSi18Cu5Mg, същата е модифицирана с комбинацията от модификатори Be, Ti и В. Установено е , че след закаляване сплавта отделя разтворен водород, който влошава механичните Ѝ свойства. За предотвратяване на възникналият проблем сплавта е допълнително модифицирана с фосфор и е променена последователността на въвеждане на другите модификатори. След така проведената металургична обработка, след закаляване и последващо изкуствено стареене не се наблюдава отделяне на разтворени по време на топене газове от сплавта.

Библиография

  Издание

  Национален Младежки Форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” - пролет, 2021, том 1, брой 1, стр. стр. стр.87-стр.91, 2021, България, Пловдив, Дом на науката и техниката - Пловдив, ISBN ISSN 2367 - 8569
  Autors: Dochev, B. A., Dimova D. P.
  Title: TECHNOLOGICAL FEATURES OF COMBINED MODIFICATION OF ALSI18Cu5Mg ALLOY WITH Be, Ti, B and P
  Keywords: aluminum-silicon alloy, modification, hydrogen

  Abstract: In order to grind eutectic silicon crystals in the structure of the AlSi18Cu5Mg alloy, it is modified with the combination of modifiers Be, Ti and B. It was found that after hardening the alloy releases dissolved hydrogen, which deteriorates its mechanical properties. To prevent this problem, the alloy was further modified with phosphorus and the sequence of introduction of the other modifiers was changed. After such metallurgical processing, after quenching and subsequent artificial aging, no separation of dissolved gases from the alloy is observed.

  References

   Issue

   Национален Младежки Форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС”, vol. 1, issue 1, pp. стр.87-стр.91, 2021, Bulgaria, Plovdiv, Дом на науката и техниката - Пловдив, ISBN ISSN 2367 - 8569

   Вид: пленарен доклад в международен форум