Оригинал (Original)
Автори: Манолова, Р. Г.
Заглавие: Автоматизирано проектиране на предложение за нови конструкции на системи осъществяващи основните процеси на бримкообразуване за плоскоплетачен автомат
Ключови думи: плоскоплетачни автомати, трикотажна техника, изплитащи систе

Абстракт: В работата са предложени нови конструкции на нов вид плетачен възел състоящ се от иглено легло, игли, изплитащи системи, които позволяват селектиране при работа само и единствено с иглите намиращи се на игленото легло без никакви други допълнителни детайли, като например пружиниращи или стопиращи платини,както и на нишкодоставящ механизъм, който дава ново решение за проблемите с контрола на нишкодоставяне, както и контролирането на процеса на компенсиране на отпуснатата нишка при смяна на посоката на движение на плетачната глава. Тъй като конструкциите са взаимнозависими то изплитащите системи са предназначени за работа само с конкретния вид конструкция на иглите и игленото легло. Разработените конструкции са проектирани в среда на Solidworks, което дава отлични възможности за изследване и динамична визуализация.

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, брой 43, стр. стр. 65-71, 2021, България, София, Машиностроителен факултет, Технически университет-София, ISBN ISSN 1313-7530

  Издателските права се държат от автора

  Autors: Manolova, R. G.
  Title: Automated design of proposal for new construction of systems implementing the basic processes of stich formation for flat knitting automatic machine
  Keywords: Flat knitting machines, knitwear, cam systems, knitting, yarn delivery

  Abstract: The work proposes new designs of a new type of knitting unit consisting of a needle bed, needles, knitting systems that allow selection when working only with needles located on the needle bed without any other additional details, such as spring or stop platinum, as well as a thread-supplying mechanism, which provides a new solution to the problems of thread-supply control, as well as the control of the process of compensating the loose thread when changing the direction of movement of the knitting head. As the constructions are interdependent, the knitting systems are designed to work only with the specific type of construction of the needles and the needle bed. The developed constructions are designed in the environment of Solidworks, which provides excellent opportunities for research and dynamic visualization.

  References

   Issue

   Bulgarian Journal for Engineering Design, issue 43, pp. 65-71, 2021, Bulgaria, Sofia, Mechanical Engineering Faculty, Technical University-Sofia, ISBN ISSN 1313-7530

   Copyright автора

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar