Оригинал (Original)
Автори: Манолова, Р. Г.
Заглавие: Автоматизирано проектиране на предложение за конструкция на водеща шина и задвижване на нишководачите при плоскоплетачен автомат
Ключови думи: плосколетачни, 3D, Solidworks, нишковждочи, нишкодоставяне,

Абстракт: В публикацията е представено предложение за нова конструкция на водеща шина за нишководачи предназначена за съвременни плоскоплетачни автомати. Конструкцията е проектирана с помощта на CAD системата Solidworks. Предложената конструкция е създадена за работа с точно определен вид нишководачи с нова конструкция на механизма на нищкодоставяне, представени в предходна публикация. Новата конструкция цели възможно най-голямо опростяване на мехонизмите и премахване на допълнителни елементи, които могат да доведат до увеличаване на амортизацията. Конструкцията е разработена в среда на Solidworks, което дава отлични възможности както за динамична визуализация, така и за последващи изследвания на натоварването между игленото легло и иглите в процеса на работа.

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, брой 43, стр. стр. 11-15, 2021, България, София, Машиностроителен факултет, Технически университет-София, ISBN ISSN 1313-7530

  Издателските права се държат от автора

  Autors: Manolova, R. G.
  Title: Automated design of a proposal for construction of a guide rail and drive of the yarn feeder for flat knitting automatic machine
  Keywords: flat knitting, 3D, Solidworks, yarn feeder guide rail, yarn feeder control systems, flat knitting automat

  Abstract: The publication presents a proposal for a new construction of a guide rail for yarn feeder designed for modern flat knitting machines. The construction is designed using the CAD system Solidworks. The proposed design is designed to work with a specific type of yarn feeder with a new design of the thread delivery mechanism, presented in a previous publication. The new design aims to simplify the mechanisms as much as possible and eliminate additional elements that can lead to increased depreciation. The construction is developed in the environment of Solidworks, which provides excellent opportunities for both dynamic visualization and subsequent studies of the load between the needle bed and the needles in the process of work.

  References

   Issue

   Bulgarian Journal for Engineering Design, issue 43, pp. 11-15, 2021, Bulgaria, Sofia, Mechanical Engineering Faculty, Technical University-Sofia, ISBN ISSN 1313-7530

   Copyright автора

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar