Оригинал (Original)
Автори: Павлова, Й. П.
Заглавие: Щрихи от портрета на съвременната българска жена в един ценностен модел.
Ключови думи: Изследване, история на жените,политики,

Библиография

  Издание

  1, том 1, брой 150, стр. стр. 135, 2018, България, София, СОФТТРЕЙД, ISBN 987-954-334-199-3
  Autors: Pavlova, Y. P.
  Title: Strokes from the portrait of the modern Bulgarian woman in a valuable model.
  Keywords: Gender Study, Women History, Policies

  References

   Issue

   1, vol. 1, issue 150, pp. 135, 2018, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN 987-954-334-199-3

   Вид: монография/части от монография, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar