Оригинал (Original)
Автори: Георгиева, Б. Г.
Заглавие: Параванът в ролята на провокатор
Ключови думи: параван, провокация, размисли, функция

Абстракт: Докладът описва едно по-различно приложение на паравана, който е представител на устойчивите тенденции в производството и употребата на мебели. Целта е да се направи паралел по оста история-съвременност като се акцентира върху позабравената в днешно време художествено-естетическа функция на паравана. Представя се идеята за провокиране на размисли по отношение на функционалността и противоположността скрито-открито.

Библиография

 1. Естетически достижения от изложбената, 2020, Ангелова С.. Н., Естетика на спомена, София, 2020, <София>, Тухнически университет - София
 2. , VII научна конференция с международно участие „Съвременни, 2019, Георгиева-Гущанова Б., Реставрация и трансформиране на мебели в контекста, София, 2019, <София>, Технически унивеситет-София
 3. ІІ Международна научна конференция, 2014, Георгиева Б., С. Ангелова, Интерпретация на традиционни български, София, 2014, <София>, Технически университет-София
 4. XVI „International Scientific Congress „Machines. Technologies. Materials”, 2019, Пешева Т., „Развитие и тенденции при мебелите с акустични характеристики”, Варна, 2019, <София>, НТС по Машиносторене
 5. Юнакова Я., 2015, Инженерният дизайн – баланс между наука и изкуство, Българско списание за инженерно проектиране, том бр. 25, стр. стр. 61-65
 6. International conference standardization, prototypes and Quality:, 2019, Chervendinev G., SPECULATIVE DESIGN AND ONE-OFF PRODUCTION, Edirne, 2019, <Turkey>, Trakya University
 7. „Coco Chanel's apartment: the Coromandel screens”, Chanel News, June 29, 2010
 8. Cooper, D., 1999, „Folding Grandeur”, Old House Interiors, том 5 (1), стр. стр. 30-36
 9. Handler, S., 2007, Austere luminosity of Chinese classical furniture, California, University of California
 10. International conference standardization, prototypes and Quality:, 2019, Ochkova-Dimitrova E., COMPOSITION AND METAPHOR IN DESIGN, Edrine, 2019, <Turkey>, Trakya University

Издание

Съвременни технологии в културно-историческото наследство, том VIII, стр. стр. 80-86, 2020, България, София, Технически университет-София, ISSN 2367-6523

Пълен текст на публикацията

Autors: Georgieva, B. B.
Title: The folding screen in the role of provocateur
Keywords: folding screen, provocation, thoughts, function

Abstract: This paper describes a different application of the folding screen, which is representative of sustainable trends in the production and use of furniture. The aim is to draw a parallel on the history-modernity axis by emphasizing the now forgotten artistic and aesthetic function of the folding screen. The idea of provoking thoughts regarding the functionality and the hidden-open opposition is presented

References

 1. Естетически достижения от изложбената, 2020, Ангелова С.. Н., Естетика на спомена, София, 2020, <София>, Тухнически университет - София
 2. , VII научна конференция с международно участие „Съвременни, 2019, Георгиева-Гущанова Б., Реставрация и трансформиране на мебели в контекста, София, 2019, <София>, Технически унивеситет-София
 3. ІІ Международна научна конференция, 2014, Георгиева Б., С. Ангелова, Интерпретация на традиционни български, София, 2014, <София>, Технически университет-София
 4. XVI „International Scientific Congress „Machines. Technologies. Materials”, 2019, Пешева Т., „Развитие и тенденции при мебелите с акустични характеристики”, Варна, 2019, <София>, НТС по Машиносторене
 5. Юнакова Я., 2015, Инженерният дизайн – баланс между наука и изкуство, Българско списание за инженерно проектиране, том бр. 25, стр. стр. 61-65
 6. International conference standardization, prototypes and Quality:, 2019, Chervendinev G., SPECULATIVE DESIGN AND ONE-OFF PRODUCTION, Edirne, 2019, <Turkey>, Trakya University
 7. „Coco Chanel's apartment: the Coromandel screens”, Chanel News, June 29, 2010
 8. Cooper, D., 1999, „Folding Grandeur”, Old House Interiors, том 5 (1), стр. стр. 30-36
 9. Handler, S., 2007, Austere luminosity of Chinese classical furniture, California, University of California
 10. International conference standardization, prototypes and Quality:, 2019, Ochkova-Dimitrova E., COMPOSITION AND METAPHOR IN DESIGN, Edrine, 2019, <Turkey>, Trakya University

Issue

Modern technologies in the cultural and historical heritage, vol. VIII, pp. 80-86, 2020, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia, ISSN 2367-6523

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.